Թումանյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման,ուժեղացման աշխատանքների (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի)թույլտվության համար. 9002651233733000Միանվագ  Ընտրել
1136 3.Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի,շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման(բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար՝ 9002651233995000   Ընտրել
1131Բ - մինչև 26 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ Թումանյան 9002651230763000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար 900265123126350Օրական  Ընտրել
1131Ա զ) Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 900265123159200000Տարեկան  Ընտրել
11311 11) քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ սահմանած տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ 9002651230922500Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 900265123381750   Ընտրել
13518Ա 8) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար՝ մեկ փաստաթղթի համար՝ հինգ հարյուր դրամ փոխհատուցման վճար: 900265123100500   Ընտրել
1144 Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների՝ միկրոավտոբուսների)ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ օրացուցային տարում յուրաքանչյուր մեքենայի համար՝ հինգ հազար դրամ.  5000Տարեկան  Ընտրել
13514 Համայնքի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների ծառայությունից օգտվողների համար 9002650039482500Ամսական  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 9002651233733000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև մինչև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար՝ 90026512332415000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 200-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90026512333230000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 900265123340100000   Ընտրել
1133Ե 1000-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա, ա. ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ - մինչև 26 քմ. շինությունների ներսում՝ 9002651230503000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  13000Տարեկան  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա - ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  1000Ամսական  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար  750Ամսական  Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  187.5Ամսական  Ընտրել
13513 Համայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար 9002650022052500Ամսական  Ընտրել
13507 Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքներ կազմակերպելու համար/ 900265002247100Ամսական  Ընտրել
1131Ը -մինչև 26 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 9002651230503000Եռամսյակային  Ընտրել
1131Դ -26-ից մինչև 50 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 9002651230765050Եռամսյակային  Ընտրել
1131Ե - 50-ից մինչև 100 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 9002651230766500Եռամսյակային  Ընտրել
1131Է -100-ից մինչև 200 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 90026512307610050Եռամսյակային  Ընտրել
1131Թ -26-ից մինչև 50 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 9002651230505050Եռամսյակային  Ընտրել
1131Ժ -50-ից մինչև 100 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 9002651230506500Եռամսյակային  Ընտրել
1131Ի -100-ից մինչև 200 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտային արտադրատեսակների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների կամ ծխախոտային արտադրատեսակների նմանակների վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ 90026512305010050Եռամսյակային  Ընտրել
1139 ՀՀ համայնքների կամ համայնքների կազմում ընդգրկված բնակավայրերի խորհրդանիշները (զինանշանը, անվանումը) որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան կամ ապրանքների արտադրության կամ աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման գործընթացներում, իմչպես նաև ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվություն տրամադրելու համար՝ օրացուցային տարվա համար՝ մեկ հարյուր հազար դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ հիսուն հազար դրամ: 90026500397150000Տարեկան  Ընտրել
1131լ -100-ից մինչև 200 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում ՝ քսան հազար մեկ հարյուր դրամ, 0.5 գործակից՝ տասը հազար հիսուն դրամ 90026512905710050Եռամսյակային  Ընտրել
1131խ -մինչև 26 ք/մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում՝ վեց հազար դրամ, կիրառվել է 0.5 գործակից՝ երեք հազար դրամ: 9002651291073000Եռամսյակային  Ընտրել
1131բ3 -մինչև 26 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 9002650041101500Եռամսյակային  Ընտրել
1131Բ7 -26-ից 50 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար՝ 9002650041102550Եռամսյակային  Ընտրել
11310Դ -100-ից մինչև 200 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 9002650041107550Եռամսյակային  Ընտրել
1131բ8 -200-ից մինչև 500 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար՝ 90026500411010050Եռամսյակային  Ընտրել
1131Զ -50-ից մինչև 100 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտների համար՝ 9002650041105050Եռամսյակային  Ընտրել
11310Է -500 և ավելի ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 90026500411015050Եռամսյակային  Ընտրել
11310Ը -մինչև 26 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 900265004110300Եռամսյակային  Ընտրել
11310Թ -26-ից մինչև 50 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 900265004110550Եռամսյակային  Ընտրել
11310Ժ -50-ից մինչև 100 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 9002650041101050Եռամսյակային  Ընտրել
11310Ի -100-ից մինչև 200 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 9002650041102050Եռամսյակային  Ընտրել
11310Խ -500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար՝ 9002650041107550Եռամսյակային  Ընտրել
1133Զ -1001-ից 3000 ք/մ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  200000Միանվագ  Ընտրել
1133Է -3001 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար՝ 9002651292891000000Միանվագ  Ընտրել
1134Ը -20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար՝  5000Միանվագ  Ընտրել
1355Ա ա. չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային ճափերն ընդլայնող այլ կցակառույցների (այդ թվում՝ ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն՝  3000Միանվագ  Ընտրել
1355Բ Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար՝  5000Միանվագ  Ընտրել
1355Գ Համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկ վառելիքի վաճառքի թույլտվության համար՝  200000Տարեկան  Ընտրել
1355Դ Համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում սեղմված բնական գազի վաճառքի թույլտվության համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1355Ե Համայնքի վարչական տարածքում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման յուրաքանչյուր կայանում հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճառքի թույլտվության համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1355Զ Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում, հեղուկ վառելիքի կամ սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում, ավտոլվացման կետերում, ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տնտեսավարողի գործունեության յուրաքանչյուր վայրումտեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  60000Տարեկան  Ընտրել
1355Է Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1355Ը Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում <<Առևտրի և ծառայությունների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար (մեկ ք/մ համար)  350Օրական  Ընտրել
1142Զ Եթե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել է իր կազմակերպության գովազդը՝ համայնքի վարչական տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված 10%-ի չափով  75Ամսական  Ընտրել
1355Ժ Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1355Լ ա. 3 հա-ից մինչև 5 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝  1250000Տարեկան  Ընտրել
1355Խ բ. 5 հա-ից մինչև 7 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար  2500000Տարեկան  Ընտրել
1355Ծ գ. 7 հա-ից մինչև 10 հա մակերես ունեցող գերեզմանատների համար՝  3500000Տարեկան  Ընտրել
1355Կ դ. 10 հա-ից ավել մակերես ունեցող գերեզմանատների համար  5000000Տարեկան  Ընտրել
1355Հ Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար՝  50000Տարեկան  Ընտրել
1355Ձ ա. Կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայի և շոգեբաղնիքի համար  7500Տարեկան  Ընտրել
1355Ղ բ. Հեստապարային ակումբի համար՝  100000Տարեկան  Ընտրել
1133Ը - 500-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
11310 Համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման (համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանված կանոններին համապատասխան)՝ տնտեսավարողի գործունեության համար առանձնացված յուրաքանչյուր վայրում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման թույլտվության համար. ա) հիմնական շինությունների ներսում՝ - մինչև 26 ք/մ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9002650041101500Եռամսյակային  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ